Meie koolist

Õpikäsitus


Õppetegevuse kavandamisel lähtume Gümnaasiumi riiklikus õppekavas sõnastatud alusväärtustest - toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. 

Me usume, et võimed on arendatavad ning loome koostöös parima keskkonna võimete arendamiseks.

Igal õpilasel on võimalik valikkursuseid valides oma õppekava ise kujundada. 

Paide Gümnaasium loob optimaalsed võimalused igale õppijale! 

 

Meie jaoks on olulised:

  • Heatasemelised ainealased teadmised koos oskusega neid praktikas rakendada.
  • Õpioskuste areng. Õpioskused loovad võimaluse end pidevalt täiendada, omandada uusi teadmisi ja oskusi, lisaks koolile ka väljaspool kooli. Väärtustame õppija toetamist õppetegevuses ja pakume talle tuge.
  • Tõhusamad koostööoskused. Koostöö õppija ja õpetaja vahel, koostöö õppijate ja õpetajate vahel, koostöö kooli ja kogukonna vahel jpm. Koostööoskuste aluseks on emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus, mis tähendavad oskusi mõista ja suunata enda ja teiste käitumist, mõtlemisviise ja tundeid erinevates olukordades.
  • Enesejuhtimise oskus ja ennastjuhtiv õppija. Ennast juhtiv ja iseseisev õppija oskab enda vajadusi ja eesmärke määratleda, valida kaalutletud viise nende elluviimiseks ja tulemuste hindamiseks ning ka vastutada oma tegevuse ja valikute eest.


Õppimine toimub toimub igal pool, sh nii koolis kui ka väljaspool kooli. Õppimine on nii formaalne kui ka mitteformaalne ja informaalne. Seetõttu väärtustame iga noore arengut ja õppimist ka väljaspool kooli ja klassiruumi.

 

Õppetegevuse kavandamisel lähtume Gümnaasiumi riiklikus õppekavas sõnastatud alusväärtustest - toetame võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. 

Me usume, et võimed on arendatavad ning loome koostöös parima keskkonna võimete arendamiseks.

Igal õpilasel on võimalik valikkursuseid valides oma õppekava ise kujundada. 

Paide Gümnaasium loob optimaalsed võimalused igale õppijale! 

 

Meie jaoks on olulised:

  • Heatasemelised ainealased teadmised koos oskusega neid praktikas rakendada.
  • Õpioskuste areng. Õpioskused loovad võimaluse end pidevalt täiendada, omandada uusi teadmisi ja oskusi, lisaks koolile ka väljaspool kooli. Väärtustame õppija toetamist õppetegevuses ja pakume talle tuge.
  • Tõhusamad koostööoskused. Koostöö õppija ja õpetaja vahel, koostöö õppijate ja õpetajate vahel, koostöö kooli ja kogukonna vahel jpm. Koostööoskuste aluseks on emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus, mis tähendavad oskusi mõista ja suunata enda ja teiste käitumist, mõtlemisviise ja tundeid erinevates olukordades.
  • Enesejuhtimise oskus ja ennastjuhtiv õppija. Ennast juhtiv ja iseseisev õppija oskab enda vajadusi ja eesmärke määratleda, valida kaalutletud viise nende elluviimiseks ja tulemuste hindamiseks ning ka vastutada oma tegevuse ja valikute eest.


Õppimine toimub toimub igal pool, sh nii koolis kui ka väljaspool kooli. Õppimine on nii formaalne kui ka mitteformaalne ja informaalne. Seetõttu väärtustame iga noore arengut ja õppimist ka väljaspool kooli ja klassiruumi.