Vastuvõtt

PAIDE GÜMNAASIUMI ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD 2023


Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia (10. klass), Secunda (11. klass) ja Prima (12. klass) õpperühmadesse.
1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
1.3. Kord avaldatakse kooli kodulehel. Koos korraga avaldatakse kooli kodulehel ka vastuvõtu ajakava.

2. Vastuvõtu tingimused Tertia õpperühmadesse
2.1. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõputunnistuse, sisseastumistesti ja sisseastumisvestluse tulemuse alusel.
2.2. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
2.2.1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
2.2.2. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded. Koolil on õigus õpilase vastuvõtmisest keelduda kui õpilase põhikooli riikliku lõpueksami tulemus on mitterahuldav;
2.2.3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
2.2.4. gümnaasiumis õppimise võimekust näitava sisseastumistesti sooritamine.
2.3. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt sisseastumine.ee keskkonna kaudu, viide on kooli kodulehel. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri, milles kandideerija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli valikut. Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
2.4. Sisseastumistestide korraldus Kooli sisseastumiseks tuleb sooritada Haridus- ja Noorteamet (HARNO) ning Tartu gümnaasiumide ja Paide gümnaasiumi ühised sisseastumistestid.
2.4.1. Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) eelnevalt kokku lepitud koolikeskkonnas. Testide tegemiskohad avaldatakse kooli kodulehel.
2.4.2. Testid sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta. Testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit).
2.4.3. Testid koosnevad eesti keele ja matemaatika ainetestidest.
2.4.4. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on sisseastumistesti võimalik teha muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud sisseastumistesti aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
2.5. Sisseastumisvestluse korraldus
2.5.1. Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus), selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. Hindamismudel kinnitatakse vastuvõtukomisjoni töökorras enne vestlusi.
2.5.2. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumine.ee keskkonna kaudu.
2.5.3. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

3. Vastuvõtu tingimused Secunda ja Prima õpperühmadesse
Secunda või Prima õpperühmades õpingute alustamiseks võtab kool õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), sisseastumisvestluse ning avalduse alusel.
3.1. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldused: Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega. Erijuhtudel konsulteerib vastuvõtukomisjon enne otsuse tegemist aineõpetajatega.

4. Vastuvõtmine
4.1. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide, põhikooli hinnete (Tertia õpperühm) ja sisseastumisvestluste (Tertia, Secunda, Prima õpperühmad) tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
4.1.1. Tertia õpperühma sisseastumisel moodustub õpilaste pingerida 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele keskmise hinde (osakaal 40% lõpptulemusest), sisseastumistesti tulemuse (osakaal 30% lõpptulemusest) ja vestluse (osakaal 30% lõpptulemusest) põhjal.
4.2. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate sisseastumine.ee kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
4.3. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
4.3.1. taotlus kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
4.3.2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
4.3.3. hinneteleht, klassitunnistus või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.3.4. väljavõte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.3.5. tervisekaart (uue õppeaasta alguses).
4.4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.
4.5. Vastuvõtukomisjon lahendab korra rakendamisega seotud küsimusi. Vastuvõtukomisjoni pädevuses on otsustada korrast erandite tegemine.

Paide Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja haridus- ja teadusministri 03.12.2010 käskkirjast nr 1208 “Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate üldhariduskoolide vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine”

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Paide Gümnaasiumi (edaspidi Kool) Tertia (10. klass), Secunda (11. klass) ja Prima (12. klass) õpperühmadesse.
1.2. Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab direktor.
1.3. Kord avaldatakse kooli kodulehel. Koos korraga avaldatakse kooli kodulehel ka vastuvõtu ajakava.


2. Vastuvõtu tingimused Tertia õpperühmadesse
2.1. Kool võtab õpilasi vastu Tertia õpperühma põhikooli lõputunnistuse, sisseastumistesti ja sisseastumisvestluse tulemuse alusel.
2.2. Tertia õpperühma vastuvõtmise eeldusteks on:
2.2.1. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
2.2.2. vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded. Koolil on õigus õpilase vastuvõtmisest keelduda kui õpilase põhikooli riikliku lõpueksami tulemus on mitterahuldav;
2.2.3. positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
2.2.4. gümnaasiumis õppimise võimekust näitava sisseastumistesti sooritamine.
2.3. Tertia õpperühma kandideerimiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt sisseastumine.ee keskkonna kaudu, viide on kooli kodulehel. Registreerumisel tuleb esitada elektroonselt väljavõte 9. klassi klassitunnistusest ja hinnetelehest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri, milles kandideerija analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli valikut. Esitatavaid dokumente kasutavad vastuvõtukomisjoni liikmed vestluse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
2.4. Sisseastumistestide korraldus Kooli sisseastumiseks tuleb sooritada Haridus- ja Noorteamet (HARNO) ning Tartu gümnaasiumide ja Paide gümnaasiumi ühised sisseastumistestid.
2.4.1. Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) eelnevalt kokku lepitud koolikeskkonnas. Testide tegemiskohad avaldatakse kooli kodulehel.
2.4.2. Testid sooritatakse iseseisvalt ja ilma abivahenditeta. Testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit).
2.4.3. Testid koosnevad eesti keele ja matemaatika ainetestidest.
2.4.4. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on sisseastumistesti võimalik teha muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud sisseastumistesti aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.
2.5. Sisseastumisvestluse korraldus
2.5.1. Vestluse eesmärgiks on anda hinnang põhikooli riiklikus õppekavas (§4) välja toodud üldpädevustele kooli kirjeldatud hindamismudeli tasemete alusel (minapädevus, teaduspädevus, sotsiaalne pädevus ja kultuuriline pädevus), selgitada välja õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. Hindamismudel kinnitatakse vastuvõtukomisjoni töökorras enne vestlusi.
2.5.2. Sisseastumisvestlused toimuvad direktori poolt kehtestatud ajavahemikul, millest antakse teada kooli kodulehel. Individuaalse vestluse ajast teavitatakse sisseastumine.ee keskkonna kaudu.
2.5.3. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma enne planeeritud vestluse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

3. Vastuvõtu tingimused Secunda ja Prima õpperühmadesse
Secunda või Prima õpperühmades õpingute alustamiseks võtab kool õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), sisseastumisvestluse ning avalduse alusel.
3.1. Secunda või Prima õpperühma vastuvõtmise eeldused: Secunda õpperühma astumiseks läbitud 10. klass (vähemalt 32 kursust) ja Prima õpperühma astumiseks läbitud 10. ja 11. klass (vähemalt 64 kursust) positiivsete hinnetega. Erijuhtudel konsulteerib vastuvõtukomisjon enne otsuse tegemist aineõpetajatega.

4. Vastuvõtmine
4.1. Vastuvõtukomisjon otsustab lähtudes sisseastumistestide, põhikooli hinnete (Tertia õpperühm) ja sisseastumisvestluste (Tertia, Secunda, Prima õpperühmad) tulemustest õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise.
4.1.1. Tertia õpperühma sisseastumisel moodustub õpilaste pingerida 9. klassi tunnistuse eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele keskmise hinde (osakaal 40% lõpptulemusest), sisseastumistesti tulemuse (osakaal 30% lõpptulemusest) ja vestluse (osakaal 30% lõpptulemusest) põhjal.
4.2. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate sisseastumine.ee kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.
4.3. Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:
4.3.1. taotlus kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel avaneva lingi kaudu;
4.3.2. kandidaadi 9. klassi lõputunnistus;
4.3.3. hinneteleht, klassitunnistus või koopia gümnaasiumi õpinguraamatust (õppeperioodi vältel Tertia, Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.3.4. väljavõte õpilasraamatust, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (Secunda ja Prima õpperühma astujad);
4.3.5. tervisekaart (uue õppeaasta alguses).
4.4. Juhul, kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.
4.5. Vastuvõtukomisjon lahendab korra rakendamisega seotud küsimusi. Vastuvõtukomisjoni pädevuses on otsustada korrast erandite tegemine.