Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtu tingimused ja kord
Vastuvõtu tingimused

Võtame vastu õpilasi 10.klassi põhikooli lõpetamise, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja sisseastumisvestluse tulemuste alusel.

10.klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;
vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.
 

Võtame 11.klassi või 12.klassi õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete), motivatsioonikirja, elulookirjelduse, sisseastumisvestluse ja avalduse alusel.

11.klassi või 12.klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
11.klassi astumiseks lõpetanud 10.klassi, 12.klassi astumiseks lõpetanud 11.klassi positiivsete hinnetega.
 

Kandideerimiseks tuleb registreeruda sisseastumisvestlusele elektrooniliselt kooli kodulehel 9.-25. märtsil (k.a). Registreerumisel tuleb kandideerimiseks esitada elektroonselt ka väljavõte 9.klassi klassitunnistusest, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri.

 

Sisseastumisvestluse korraldus

Õpilaskandidaadid esitavad sisseastumisvestlusele registreerimisel motivatsioonikirja, milles:

analüüsivad ennast õppijana;
selgitavad isiklikke eesmärke;
põhjendavad kooli valikut.
Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

Sisseastumisvestluse tulemustest ja veerandi- või trimestrihinnete keskmisest moodustub kandideerijatest pingerida, mis on aluseks vastuvõtuotsuse tegemisele. Tulemused avaldatakse kodeeritult kooli kodulehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast vestlust.

Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on vestlusele võimalik tulla muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne planeeritud vestluse aega Kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue vestluse aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

  

Vastuvõtmine

Õpingute alustamiseks esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem sisseastumisdokumendid:

taotluse kooli vastuvõtuks elektroonselt kooli kodulehel;
kandidaadi 9. klassi lõputunnistuse;
hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. klassi ja 12. klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);
väljavõtte õpilasraamatust (11. klassi ja 12. klassi astujad);
tervisekaardi (võib esitada uue õppeaasta alguses).
 

Sisseastumisdokumente võetakse vastu 25. juunist kuni 06. juulini.

 

Kandidaadi hinnete, motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja vestluse tulemuste põhjal koostab

komisjon pingerea. Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise lähtudes moodustunud pingereast.

 

Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilaskandidaate e-kirjaga hiljemalt 9. juulil.

 

Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena

aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle õppekoht järgmiseks õppeaastaks.

 

Õpilaste üleviimine 2018.aastal

Paide Gümnaasiumi ja Paide Ühisgümnaasiumi 10. ja 11.klassi õpilased viiakse üle seisuga 31. august 2018 ja arvatakse kooli õpilaste nimekirja. Kõigiga viiakse juunis läbi ka vestlused.